top of page

Ordensreglement
NUIU - Norsk utdanning i utlandet

§ 1 Trygghet, ansvar og respekt

NUIU vil skape et trygt og inkluderende miljø hvor utvikling av individet og det deltakende menneske ståri fokus. Respekt for den enkelte og ansvar for fellesskapet gjennom medvirkning og medansvar er et mål.

Tillit og respekt, krav og utfordringar skal fremme utvikling og mestring, kritisk tenking og etisk handling, og bidra til den enkeltes danning og livslyst.

Den enkeltes frihet og integritet skal ikke krenkes i ord eller handling, som innebærer at man må se seg selv i et helhetsperspektiv i det samfunnet man er den del av.

 

§ 2 Ordensreglenes virkeområde

Ordensreglene gjelder for alle som har status som student ved Norsk utdanning i utlandet (NUIU).

Ordensreglene gjelder på NUIUs og/eller NUIUs disponerte områder med mindre annet er avtalt, og for alle arrangement i regi av NUIU, sistnevnte uavhengig av tid og sted.

 

§ 3 Deltakelse i NUIUs opplegg

Som student ved NUIU er studenten forpliktet til å møte presis, delta aktivt og bidra i NUIUs opplegg, herunder undervisning og arrangementer. Det er krav til minst 90% fremmøte.

 

§ 3.1 Fravær

Fravær fra NUIUs opplegg må avtales på forhånd. Permisjon gis etter søknad. Søknad om permisjon leveres på eget skjema til faglærer/NUIUs administrasjon minimum 2 dager før permisjonen skal avvikles.

Egenmelding ved sykdom aksepteres ved fravær på inntil tre dagers varighet inntil 1 gang i løpet av semesteret. Sykefravær utover dette må dokumenteres med legeerklæring som leveres til NUIUs administrasjon så raskt som mulig.

Sykefravær meldes faglærer den dagen elev/studenten er syk pr telefon/sms/messenger/annet eller, hvis dette ikke fører fram, gi beskjed til NUIUs administrasjon pr telefon/sms/messenger. Dersom melding ikke mottas av lærer/NUIUs administrasjon innen fastsatt tid regnes fraværet som ulegitimert fravær dersom ikke den syke har vært forhindret fra å melde ifra.

 

 

§ 3.2 For sent oppmøte

Elever/studenter som uten avtale kommer for sent til en undervisningstime vil bli registrert med ulegitimert fravær for hele timen.

 

§ 3.3 Endret undervisningsopplegg

Ved disiplinærsaker kan ordinær undervisning utgå. Undervisningen som utgår på bakgrunn av disiplinærsaker blir ikke erstattet.

Ved større disiplinærsaker eller når NUIU av andre årsaker har behov for å samle alle elever/studenter, kan ordinær undervisning bli erstattet av fellestid der den aktuelle problemstillingen behandles. I slike tilfeller vil ordinær undervisning ikke bli erstattet.

 

4 Boligregler

4.1 Regler for boliger

NUIUs elever/studenter har rett til å bo i ulike boliger NUIUs samarbeidspartnere på Sri Lanka disponerer under skoleoppholdet så lenge NUIUs ordensreglement følges.

I ferier er disse boliger stengt, eller vil kunne bli utleid til andre, i regi av boligeier.

§ 4.2a Stilletider.

Fra kl. 22:00 skal det være rolig på boligene, slik at det går an å sove for de som bor der.

§ 4.2b Ferdsel

Etter klokka 18:00 skal ingen gå alene utenfor den boligen man har. Man skal alltid være minst to sammen. Det samme gjelder på dagtid om man avtaler å besøke lokale mennesker.

§ 4.2c Fravær i egen regi

Studenter som velger å dra bort fra NUIUs bolig på overnatting utenfor NUIUs regi, eller på turer hvor studenten ikke har til hensikt å komme tilbake til boligen samme kveld, eller etter annen avtale, blir dermed selv ansvarlig for sin egen livssituasjon. NUIU står ikke ansvarlig for studentens sikkerhet, økonomi, evt hjemreise, boligsituasjon og konsekvenser av annen handling, og fraskriver seg ethvert ansvar for studentens opphold på Sri Lanka.

​§ 4.3 Renhold og ryddighet

Det skal til enhver tid holdes ryddig og rent i NUIUs boliger. Før rommene vaskes av rengjøringspersonalet, må klær og annet løsøre som ligger rundt på rommet ryddes opp av studenten. Dersom rommet ikke er ryddig, blir ikke rommet rengjort.

§ 4.5 Våpen

Ingen bruk eller oppbevaring av våpen eller farlige gjenstander er tillatt noen steder så lenge man er student ved NUIU.

§ 4.6

Den enkeltes frihet og integritet skal ikke krenkes i ord eller handling, hverken studenter eller tilsatte ved NUIU.

Ingen skal spre bilde-/film-/lydopptak av elever/studenter eller tilsatte ved NUIU uten deres samtykke.

Det er heller ikke tillatt å ta med seg fremmede inn på boliger eller andre av NUIUs fasiliteter uten samtykke fra boligen.

5 Rusmidler og røyking

5.1 Røyking

På NUIUs område er det forbudt å røyke innendørs og utendørs bortsett fra på anvist plass. Som innendørs regnes både fellesbygg og i boliger.

§ 5.2 Alkohol

Det er forbudt å drikke eller være påvirket av alkohol på NUIUs områder, på arrangementer i NUIUs regi eller ved representasjon på vegne av NUIU. Studenter kan likevel nyte alkohol utenfor NUIUs område på dager som ikke er etterfulgt av undervisning/aktiviteter/arrangement i NUIUs regi. Dette gjelder for bruk av alkohol utenfor NUIUs område, men skal ikke bryte med normal oppfatning av hva som er god og hensynsfull adferd hverken utenfor eller innenfor NUIUs område. Overstadig beruselse anses som et alvorlig brudd på ordensreglementet.

 

 

§ 5.3 Narkotiske stoffer

Enhver bruk og besittelse av narkotiske stoffer eller dopingmidler er forbudt så lenge elev/studenten har status som student ved NUIU.

Ved mistanke om bruk av narkotiske stoffer kan NUIU kreve at det avlegges prøve. Resultatet av en slik test skal gjøres kjent for NUIUs ledelse direkte fra laboratorium/lege/annen institusjon som har foretatt testingen. Dersom elev/studenten nekter åavlegge test vil testen regnes som positiv, og studenten henvises direkte til §8.1.

 

§ 5.4 Medansvar

Studenter som deltar i aktiviteter der det oppbevares/brukes rusmidler har medansvar for bruk/oppbevaring. Brudd på ordensreglementet ved oppbevaring/bruk av rusmidler rammer alle studenter som er tilstede der rusmidler brukes eller er synlig oppbevart. Det vil si at om man bruker, eller er sammen med noen som bruker rusmidler, vil konsekvensene bli som omtalt i § 8.1.

Medansvar gjelder også om man er sammen med eller selv er overstadig beruset og unnlater å si fra om dette til noen i NUIUs ledelse, eller andre NUIU har delegert slikt ansvar til. Konsekvensene for dette avsnitt vil bli som omtalt i §8.

6 Fullmakter

6.1 Faglærers fullmakter

Faglærer har fullmakt til å gi fravær for hele timen til alle elever/studenter som ikke er tilstede når timen begynner.

Faglærer har også fullmakt til å stenge døren til klasserommet ved timens begynnelse.

Faglærer har fullmakt til å utestenge studenter fra undervisningstimer og arrangementer dersom elev/studentene gjennom fravær, manglende forberedelser, deltakelse/innsats eller øvrig atferd hindrer, forstyrrer eller vanskeliggjør undervisningen.

En utestengelse fra undervisning eller arrangement skal rapporteres til rektor og regnes som fravær.

 

§ 6.2 Rektors fullmakter

Rektor, eller rektors stedfortreder, har fullmakt til å godkjenne utestengelse fra undervisning, aktiviteter og arrangementer fattet av faglærer, uten at saken tas opp i Disiplinærutvalget.

 

Rektor, eller rektors stedfortreder, har fullmakt til å ilegge elever/studenter disiplinærstraffer på skoleturer eller i andre situasjoner der Disiplinærutvalget ikke kan samles umiddelbart. Rektor skal i slike saker om mulig rådføre seg med en kollega før vedtak fattes.

Rektor har fullmakt til å anmelde straffbare forhold til politiet påvegne av NUIU.

Alle brudd på norsk og srilankesisk lov, vil kunne bli politianmeldt.

 

§ 6.3 Øvrige fullmakter

Øverste ansvarlige lærer/ansatt på studietur har adgang til å bortvise eller utestenge en student fra resten/deler av turopplegget dersom elev/studenten opptrer på en måte som hindrer, forstyrrer eller vanskeliggjør gjennomføring av opplegget på turer

 

7 Saksbehandling

7.1 Disiplinærutvalg

Disiplinærutvalget tar avgjørelser i disiplinærsaker som går ut over rektors og faglærers fullmakter.

Disiplinærutvalget består av rektor, faglærer, studentrepresentant og representant fra Avem Travels, som er NUIUs samarbeispartner i Sri Lanka.

Disiplinærutvalget behandler alle disiplinærsaker som enkeltvedtak i hht Forvaltningsloven, og avgjør skyldspørsmål og beslutter evt reaksjon/disiplinærstraff i samsvar med dette NUIU-reglementet.

Studenten har rett til å ha med seg en person under sin forklaring for Disiplinærutvalget.

Ved stemmelikhet teller rektors stemme dobbelt.

Alle vedtak som fattes av Disiplinærutvalget er å anse som enkeltvedtak i hht Forvaltningsloven og skal meddeles elev/studenten skriftlig. Det skal i vedtaket framkomme at elev/studenten har rett til å klage/anke vedtaket inn for styret innenfor en frist på 3 uker/21 dager. Konsekvensen kan likevel bli iverksatt, dersom Disiplinærutvalget finner at mangel på iverksettelse av konsekvensen kan føre til en sikkerhetsrisiko/gjentakelsesfare innen klagefristens utløp.

 

§ 7.2 Andre disiplinære reaksjoner.

·       I saker der faglærer har fattet vedtak om utestengelse er faglærers avgjørelse suveren.

·       I saker der rektor har godkjent eller fattet vedtak om disiplinærstraff/utestengelse er rektors avgjørelse suveren.

·       I saker der rektor/faglærer har vedtatt disiplinærstraff uten behandling i Disiplinærutvalget, er Disiplinærutvalget ankeinstans.

§ 7.3 Ankebehandling

Vedtak i Disiplinærutvalget skal overleveres elev/studenten skriftlig og inneholde informasjon om retten til å klage på vedtaket/anke innen tre uker/21 dager fra vedtaket gjøres kjent for den det gjelder.

Styret for NUIU er ankeinstans for vedtak gjort av Disiplinærutvalget.

Styret behandler alle anker som enkeltvedtak i hht Forvaltningsloven. Anker behandles fritt etter innstilling fra Disiplinærutvalget. Styrets ankebehandling skal særlig vurdere:

·       om det er gjort/påvist saksbehandlingsfeil

·       om forståelsen og anvendelsen av NUIUs reglement er i tråd med intensjonene

·       om vesentlig ny informasjon har kommet fram som tilsier at saken bør vurderes pånytt

 

8 Reaksjoner ved brudd på ordensregler

8.1 Disiplinære reaksjoner

Ulegitimert fravær, jf. § 3.1, kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel og utestengelse fra undervisning eller andre arrangementer. Ulegitimert fravær utover 5% av de til enhver tid gjennomførte undervisningstimer, kan medføre permanent utvisning/tap av skoleplass.

Brudd på ordensreglene § 4.2c og §4.2d vil medføre permanent utvisning/tap av skoleplassen ved første overtredelse.

Brudd på ordensreglene §4.2b, vil kunne avsløres ved hjelp av blant annet sikkerhetskamera ved boligen.

Brudd på ordensreglene § 5.1, 5.2 og § 5.4 vil medføre skriftlig advarsel om hjemsendelse, utestengelse fra undervisning eller andre arrangementer, midlertidig bortvisning fra NUIU eller permanent utvisning/tap av skoleplass ved andre overtredelse.

Brudd på ordensreglene § 5.3 vil medføre umiddelbar og permanent utvisning/tap av skoleplassen samt bli pålagt egenfinansiert hjemreise, ved første overtredelse. Dersom studenten likevel nekter å reise hjem, vil studenten bli politianmeldt til lokale myndigheter, med de strenge konsekvenser Sri Lanka har for slike lovbrudd.

 

Dersom brudd på ordensreglene § 5.2, 5.3 eller 5.4 forekommer på reise/turopplegg i regi av NUIU, er elev/studenten selv ansvarlig for hjemtransport, praktisk og økonomisk, ved avgjørelse om bortvisning fra turen.

Brudd på ordensreglene § 4 kan medføre at elev/studenten taper retten som studentved NUIU og vil utvises som følge av brudd på ordensreglene. Studenten er da selv økonomisk og praktisk ansvarlig for hjemreisen. NUIU kan være behjelpelig med transport fra bolig til flyplassen.

Før evt hjemsendelse kan skje, skal studenten ha fått én skriftlig advarsel, med unntak av konsekvenser for brudd på ordensreglene §5.2.

 

§ 8.2 Konsekvenser av disiplinære reaksjoner/brudd

Midlertidig bortvisning/utestengelse fra NUIU som følge av brudd på ordensreglene er å regne som ulegitimert fravær.

Brudd på norsk lov, f eks hærverk, utløsing av falsk alarm, besittelse/bruk av narkotika, voldsbruk o.l. kan bli anmeldt til lokalt og/eller norsk politi, og vil også være grunnlag for disiplinærsak. Skader etter hærverk, påløpte utgifter etter utløsing av falsk alarm o.l. må erstattes av studenten.

§ 9 Økonomi

Studenten plikter å betale skolepenger etter oppsatt plan fra NUIU. Hvis betalingsplanen ikke følges vil normalt kravet oversendes til inkasso. Unntak fra planen skal være avtalt skriftlig med NUIU.

Midlertidig bortvisning fra NUIU for en periode medfører ikke fritak fra betaling av skolepenger.

Dersom studenten blir utvist eller slutter av andre årsaker, må studenten likevel betale hele kontraktens kostnad for resten av oppholdet, samt andre påløpte utgifter til hjemreise og evt andre kostnader forbundet med årsaken til utvisningen.

§ 10 Endringer

NUIU tar forbehold om, til enhver tid, å kunne endre NUIUs pedagogiske opplegg, herunder endrede lærekrefter og fagsammensetning/tilbud. Slike endringer skal ikke medføre andre endringer i forholdet mellom NUIU og elev/studenten.

Dette Ordensreglementet kan med 30 dagers betingelse, endres uten ytterlige varsel.

Styret for NUIU 21. desember 2021.

bottom of page