top of page

Vilkår for søknaden

INNLEDNING

 

NUIU tilbyr undervisning for norske elever og studenter i Sri Lanka.

 

NUIU driver kun med undervisning og kjøper tjenester fra utenlandske lokale leverandører, slik at NUIU og elever/studenter kan oppholde seg og studere i Sri Lanka. Selve oppholdet skal derfor ikke anses som en pakkereise, eller som en betalt tjeneste utført av NUIU. NUIU er ikke en skole, men et skolesenter som driver med undervisning og relatert virksomhet.

 

NUIU organiserer slike studiereiser, uten vederlag, og påtar seg formidlingen for at eleven/studenten skal få et studieopphold på Sri Lanka hvor både bolig, mat og andre tilbud som er beskrevet i informasjonsskriv, nettside o.a. markedsføringsmateriell, vil bli tilbudt studenten, og er inkludert i den prisen eleven/ studenten betaler for å være med til Sri Lanka.

NUIU tar kun betalt for undervisningen som gis, samt annen relevant praksis som er knyttet til denne.

Alle andre varer og tjenester for eleven/studenten, innhenter NUIU priser om, forskutterer og betaler for disse på vegne av eleven/studenten til underleverandøren på Sri Lanka, uten vederlag. Eleven/studenten betaler så inn fakturert beløp til NUIU, som i sin helhet dekker eleven/studentens kostnader ved oppholdet på Sri Lanka.

​Dette kan i sin helhet sammenlignes med en skoletur, hvor skolen innhenter priser og tilbud fra ulike leverandører, som skolen så forskutterer og krever penger tilbakebetalt fra elever/studenter, uten vederlag eller annen provisjon.

​​

De følgende vilkår er derfor å regne under disse betingelser slik at NUIU vederlagsfritt har påtatt seg å utføre overnevnte oppgaver og ikke som en tjeneste solgt av NUIU. NUIU er således et skolesenter som vederlagsfritt arrangerer skoletur for sine elever/studenter, og som driver norsk utdanning i utlandet. NUIU tar skolepenger for det undervisningen og driften av selve skolen og nært skolerelatert arbeid inkluderer.

​​

​​​​

VILKÅR​

​​

1. Forpliktende kontrakt

Ved å bekrefte og sende inn søknad om studieplass, samt undertegne studiekontrakten og betale depositum, er avtale om å studere med NUIU på Sri Lanka bindende. Avtalen er bindende fra det tidspunkt begge parter har undertegnet (avtalen er forhåndssignert fra NUIUs side).

Avtalen omfatter studie og formidlet opphold på Sri Lanka slik den fremgår av bestilling, bekreftelse eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i studiet. Oppholdet formidles gjennom NUIU og blir således også en avtale mellom partene.

 

Forøvrig omfatter avtalen også NUIUs eventuelle individuelle betingelser.

Der hvor annen kontrakt, som studentkontrakt, søknad om studieplass og/eller annen tilleggskontrakt er tegnet, gjelder disse betingelsene over vilkårene som her er kunngjort.

 

NUIU er ikke å regne som reiseleverandør, og er således ikke direkte ansvarlig for omsetning av annet enn studiene og skolesenterets administrative og akademiske ansvar i denne kontrakten. NUIUs ansvar blir i tillegg å prøve å sikre at reisen som er bestilt, blir levert studenten etter de avtalene NUIU gjør med leverandører av reise- og oppholdstjenester, i den grad dette er mulig.

Den totale prisen inkluderer skolepenger og andre avgifter forbundet med undervisning. Eksamensavgift, skolebøker og/eller semesteravgift er ikke inkludert og må betales av studenten selv.
I tillegg inkluderer den totale prisen, den kostnad NUIU må forskuttere for den enkelte student for reisen. NUIU kjøper reise- og oppholdstjenester fra leverandører av slike på vegne av studenten. NUIU krever denne prisen refundert fra studenten før avreise og/eller som et tilbud om en vederlagsfri og rentefri finansieringsordning inntil 5 måneder.

 

Oppgitt pris er en såkalt Basispakke beskrevet på NUIUs nettsider, for den semesterlengde som er oppgitt. Det er også mulig for studenten å bestille tilleggstjenester som vil komme som tillegg i pris for bestilt tjeneste. Dette gjøres via søknadsskjema på nettet.

Oppgitt pris inkluderer ikke transport til og fra flyplassen i Norge, drikke til maten, utgifter i forbindelse med vaksinasjoner, private tilleggsreiser, reiseforsikring m.v., da dette ikke dekkes av leverandøren på Sri Lanka.

 

NUIU krever i søknaden om studieplass og opphold at nødvendig informasjon blir gitt. Siden NUIU vederlagsfritt foretar en bestilling på studentens vegne, plikter NUIU således å gi korrekt og utfyllende informasjon om sine reisende ved slik bestilling. Dersom ikke fullstendig og helt riktig informasjon blir gitt fra studenten, står studenten selv ansvarlig for de eventuelle merkostnader og administrativt ekstraarbeid som måtte kreves, slik som bestilling av ny billett, nytt visum etc. Dette skal således dokumenteres fra NUIU med kvitteringer, for at NUIU kan kreve refusjon.

 

Videre er opplysninger som NUIU har gitt på sin nettside, kataloger, brosjyrer e.l. en del av prisen for leveransen NUIU fakturerer.

Det tas generelt forbehold om trykkfeil i informasjonsmaterialet o.l.

Studenten skal før avtalen inngås informere om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med studiet og oppholdet. Man må selv informere NUIU om forhold som kan kreve behandling, eller som kan påvirke studentens helsesituasjon. Dette gjøres på søknadsskjemaet om skoleplass.

 

Studenten har rett til å avbestille studiet og/eller oppholdet og få refundert de innbetalte beløp for studiet og/eller oppholdet, dersom det på reisemålet de siste 7 dagene før studiet og oppholdet skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller lignende, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg gjeldende når studiet og oppholdet skal ta til. Slik konstatering er kun gyldig via Utenriksdepartementets kunngjøring, feks via Den norske ambassaden eller andre norske eller lokale myndigheter.

Ved force majeure etter avreise har ikke studenten rett på slik refusjon fra NUIU.
 

Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse eller avbestilling som er en forsikringssak, har studenten rett til å kreve seg løst fra avtalen, forutsatt at studenten har tegnet avbestillingsforsikring, samt at NUIUs utlegg og skolepenger blir innbetalt fra studenten selv, eller hans forsikringsselskap. Depositum blir ikke tilbakebetalt.

 

2. Skolestart og varighet

Skolen starter: 15. august på høstsemesteret og 15. januar på vårsemesteret. Skolen avsluttes: mellom 5-10. november på høstsemesteret og 5-10. april på vårsemesteret.

Undervisningstidspunkt er: mandag – torsdag, fra kl. 08:00 – 12:00.
NUIU gjør oppmerksom på at den daglige undervisningstiden kan variere noe. Det kan også bli arrangert faglige ekskursjoner i enkelte fag.

3. Betalingsforpliktelser

Studenten skal betale depositum, studieavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i studiekontrakten som lastes ned, signeres og returneres til NUIU.

 

Studenter plikter å betale en registreringsavgift/administrasjonsgebyr på kr 2.500,- som forfaller til betaling innen 14 dager etter at kontrakten er undertegnet. Studieavgiften og andre avgifter som spesifisert i studiekontrakten forfaller til betaling ved studiets start, eller ved annen kunngjøring gjort av NUIU før innbetaling av depositum.

Depositum pålydende kr. 2.500,- blir ikke refundert, bortsett fra i de tilfeller skolen avlyser studiet.

 

Studenten kan avbestille studiet og oppholdet før avreise etter følgende regler:

a) Før administrasjonsgebyr er betalt, påløper ingen kostnader for studenten.

b) Ved avbestilling etter betalt administrasjonsgebyr, refunderes ikke dette.

c) Ved avbestilling etter at 1. del av kursavgift er forfalt, trekkes et gebyr på kr 15.000,- til dekking av allerede forskutterte kostnader, samt dekning av annet materiell ifbm skolens drift.

e) Ved avbestilling fra 14 til 10 dager før avreise belastes studenten halvparten av det fulle studiet og oppholdets pris som studenten er meldt opp til (ett eller to semester).

f) Fra 10 dager frem til avreise beholder NUIU hele beløpet.

 

4. NUIUs ansvar

NUIU skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt studenten, og som framgår av studiekontrakten. NUIU kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. NUIU må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige. Slike endringer kan være at skolen mister muligheten til å gjennomføre det aktuelle studietilbudet, men gir et alternativt studietilbud.

Alle studier ved NUIU er gitt ut fra de faglige tilbud og innhold de respektive universiteter emnene tilbys som.
Det betyr at emnene som tilbys fra NUIU må søkes tilpasset videre studier ved andre universiteter og høgskoler.
Dette er den enkelte studentens ansvar å gjøre, slik at NUIU ikke hefter dersom studenten ikke får godkjent emnene ved andre utdanningsinstitusjoner. Dersom studenten ikke består eksamen, er ikke NUIU ansvarlig for dette.
NUIU vil gi støttende og kvantitativ undervisning tilpasset respektive emner, samt vise til annen relevant informasjon gitt av respektive universiteter, slik at studenten skal få et kvalitetssikret godt undervisningstilbud. NUIU tilbyr undervisning i klasserom, i studiegrupper og på nett. 

NUIU er ikke ansvarlig for at eleven blir oppmeldt, eller hvis eleven melder seg opp i feil fag. Eleven selv har dette ansvaret.

NUIU forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten deltagelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. I slike tilfeller vil studenten få refundert innbetalt depositum og studieavgift. NUIU vil likevel gi tilbud om deltakelse i klasse i Sri Lanka som man kan benytte seg av. Dersom skolen avlyser studietilbudet som følge av liten deltakelse må varsel om avlysning sendes studenten så tidlig som mulig og senest 2 uker før studiestart.

5. Studentens ansvar

5.1 Studenten skal sette seg inn i skolens ordensreglement slik disse til enhver tid fastsettes av skolen, og skal følge dette. Studenten skal også holde seg jevnlig oppdatert på informasjon gitt på NUIUs hjemmesider. Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, eventuelt noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen. 

Dersom studenten som resultat av brudd på ordensreglementet blir hjemsendt, refunderes ikke studieavgift og andre semesterkostnader. Studenten hefter likevel ved hele kostnaden av hele semesteret, som angitt under "priser" på dette nettstedet, og i markedsføringsmateriell for det inneværende skoleåret.

Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig.

 

Dersom studenten har et spesielt behov for tilrettelegging av undervisningen ber NUIU om at dette oppgis i forbindelse med retur av kontrakten.

Studentenes formelle forhold til respektive utdanningsinstitusjoner er den enkelte studentens eget ansvar.

NUIU tilbyr bare selve undervisningen ved de respektive emnene og studenten er således selv ansvarlig for søknad, oppmelding til eksamen, betaling av semesteravgift, obligatoriske innleveringer og eksamen.

NUIU kan imidlertid være behjelpelig med dette ved behov. Obligatoriske innleveringer vil bli minnet om fra foreleser ved NUIU, samt hjulpet fram til, men det er studentens eget ansvar å levere inn i rett tid under universitetets formelle krav til utforming og andre gitte betingelser.

 

NUIU krever at alle studenter er forsikret før utreise og under hele studiet og oppholdet. NUIU setter sikkerheten til sine studenter svært høyt. Ved NUIUs studiesenter har man gode beredskapsplaner, dersom noe skulle skje mens studentene studerer hos NUIU, forutsatt at studenten forholder seg til de retningslinjer NUIU har kunngjort muntlig og skriftlig til studentene. Studentene må derfor overholde ordensreglement og annen sikkerhetsinformasjon fra NUIU slik at studenten ikke utsetter seg selv og/eller andre for risiko. Dersom studenten ikke overholder NUIUs ordensregler, frasier NUIU seg ethvert ansvar for studentens atferd og konsekvenser. I tilfeller hvor NUIU har anledning, vil studenten motta en skriftlig advarsel med varsel om utvisning og evt. hjemsendelse jfr. ordensreglement ved NUIU.

6. Studieavbrudd

 

6.1 Studentens studieavbrudd:

a) Ved oppsigelse av studieplass før studieoppstart vil studenten bare bli avkrevd registreringsavgiften, samt et avbruddsgebyr pålydende kr. 15.000,- for dekking av allerede utlagte kostnader for selve oppholdet på Sri Lanka.

b) Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner etter skriftlig søknad fra eleven kunne godkjenne midlertidig/permanent avbrudd i studiet. Studenten hefter likevel for de kostnader til selve oppholdet og reise i forhold til anvendt tid (ikke undervisningen), som regnes ut fra en respektiv andel per semester. Dokumentasjon skal være gitt fra kompetent organ, som lege, psykolog e.l. fagperson. Ved manglende dokumentasjon må studenten likevel betale hele studieavgiften som forklart i punkt b).

c) Ved avbrudd som følge av innkalling til militær-eller siviltjeneste har studenten rett til å foreta midlertidig avbrudd i studiet dersom militær-eller siviltjenesten gjør det umulig eller urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer og studenten har varslet skolen omgående etter å ha mottatt innkallingen. Studenten hefter således ikke for betaling av påfølgende semesters studier og opphold. Studenten har da rett til å komme tilbake til NUIU ved en valgfri senere anledning. En slik studieplass kan ikke overdras til andre.

d) Dersom studiet må avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare for mottatt undervisning, samt kostnader for reise og opphold for inneværende semester.

6.2 Formkrav

Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen skal skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon, senest 14 dager før. Skolen plikter å informere studenten om at henvendelsen fra eleven er mottatt og blir behandlet uten ugrunnet opphold.

6.3 Bevisbyrde

Studenten har bevisbyrden og må godtgjøre årsaken til studieavbrudd for de tilfeller hvor studenten har rett til midlertidig eller endelig avbrudd, jf. punkt 6.1

 

 

 

7. Mislighold av kontrakten

 

7.1 Skolens mislighold

Dersom NUIU misligholder kontrakten ved at man ikke gir det studietilbudet, som studenten har krav på etter Studiekontrakten, har NUIU rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Så fremt ikke situasjonen kan kompenseres i samsvar med ovennevnte, kan studenten enten kreve prisavslag, eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid. Etter skolestyrets behandling, og beslutning om refusjon, skal NUIU refundere betalte avgifter. Eventuelle erstatningskrav følger ellers alminnelige erstatningsrettslige prinsipper som ved forbrukerkjøp

 

Studiet og oppholdet er mangelfullt når det avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes studenten eller forhold på hans side, dog med det forbehold at NUIU ikke kompenserer for denne mangelen jfr. forrige punkt. NUIUs ansvar er å sørge for at studenten får de tjenester som er bestilt, ved å kreve disse oppfylt av leverandøren av oppholdet. NUIU skal formidle, eller etter beste evne formidle og sørge for at studiene blir gjennomført ihht avtalen.


Avvik av en slik art som studenten må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, anses ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel:

 

a) forsinket avgang eller fremskutt avreise som NUIU kan godtgjøre at skyldes forhold som NUIU eller transportør ikke er herre over.

 

b) avvik fra vanlig vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter, herunder også orkaner, tyfoner, jordskjelv o.l.

 

c) andre forhold utenfor NUIUs kontroll.

 

Studenten plikter å reklamere på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene i pkt 7.2. f), vil normalt bety at studentens eventuelle rettigheter bortfaller.

 

 

7.2 Studentens plikter og ansvar

 

a) Studenten plikter å sette seg inn i NUIUs informasjonsmateriale, vilkår, eller de betingelser NUIU har tatt inn i sin katalog eller på annen måte gjort tilgjengelig for studenten. På samme vis plikter studenten å lese og sette seg inn i tilsendt informasjonsmateriale og NUIUs ordensreglement.

b) Studenten skal betale registreringsavgift/administrasjonsgebyr, studieavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i kontrakten (jf. vilkårenes forside). Studenter plikter å betale en registreringsavgift/administrasjonsgebyr på kr 2.500,- som forfaller til betaling innen 14 dager etter at kontrakten er undertegnet. Studieavgiften og andre avgifter som spesifisert på kontraktens forside forfaller til betaling ved studiets start. Registreringsavgift blir ikke refundert


c) Studenten plikter under studiet og/eller oppholdet å rette seg etter de regler og bestemmelser som er oppgitt av offentlig myndighet, NUIU eller NUIUs representanter. Herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, losjeringssted, transportør el. l. Studenten må ikke opptre slik at det er til sjenanse for andre medstudenter, eller for lokalbefolkningen og skal forholde seg til de kulturelle koder som ethvert lokalsamfunn har, etter beste evne. Ved tvil forventes det at studenten undersøker dette.


d) Studenten plikter å følge undervisningsplan på det enkelte studiested. Ugyldig fravær fra undervisningen kan føre til utvisning fra undervisningslokalene og fra undervisningen. Ved manglende oppmøte, som medfører mer enn 10% fravær, medfører utvisning fra skolen, og følgelig også rett til å delta på alle NUIUs aktiviteter.

e) Studenten plikter å tegne dekkende reiseforsikring på minimum hele oppholdets lengde. Dersom studenten rammes av sykdom eller ulykke som ikke er dekket av tegnet forsikring, er NUIU ikke ansvarlig for tap uansett årsak. NUIU yter den medmenneskelige hjelp som er mulig, men studenten selv må dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen/ulykken/skaden, slik som omkostninger til lege, sykehus og særskilt hjemtransport osv.

f) Studenten plikter å gi NUIU beskjed innen rimelig tid, og senest 3 dager, dersom studenten oppdager en mangel som vil gi studenten rettigheter etter pkt. 8

 

g) Oppdages mangelen etter at studiet og/eller oppholdet har tatt til, må studenten så vidt mulig reklamere på stedet. Uansett må klage være fremsatt til NUIU senest 7 dager  etter studiet og/eller oppholdets avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

 

h) Studenten plikter å stille med nødvendig papirer for reise og oppholdet (pass, visum, attester og lignende) og til å tegne nødvendige tilleggsforsikringer han/hun ønsker.

 

i) Studenten plikter å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som NUIU, transportør, lufthavn eller lignende gir i den anledning.

 

j) Dersom studenten grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av studiet og/eller oppholdet, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra NUIU. Ved utelukkelse etter at studiet og/eller oppholdet er påbegynt, vil studenten selv pålegges å bære omkostningene ved hjemreise. Dersom studenten sendes hjem på grunn av slike brudd, har han heller ikke rett til refusjon av studieavgift for inneværende semester. Hjemsendelse skjer etter at studenten først har fått 1 formell advarsel om slik disiplinærreaksjon, altså vil 2. advarsel gitt skriftlig til studenten fra disiplinærutvalget ved skolen, innebære hjemsendelse.

 

Besittelse og /eller bruk av narkotiske midler under studiet og/eller oppholdet vil automatiske medføre umiddelbar utvisning uten rett til refusjon av studieavgift eller andre forhåndsbetalte utgifter. Studenten vil i så måte ikke få en 2. advarsel, men sendes hjem umiddelbart ved første skriftlige melding fra disiplinærutvalget.

NUIU vil være behjelpelig med transport til flyplassen på Sri Lanka.

 

k) Studenten er erstatningsansvarlig etter alminnelige erstatningsrettslige regler for tap som påføres NUIU, blant annet tap som følge av at studenten ikke overholder ovenfor nevnte bestemmelser.

 

l) Studenten må påse at 100% riktig navn, som det står i passet, blir oppgitt i påmeldingsskjemaet. Dersom dette er feil skrevet, eller er mangelfullt, må studenten selv dekke evt. omkostninger ved navneendring på flybilletter og ved visum.

 

m) Studenten må oppgi gyldig endelig pass, korrekt passnummer, utstedelsested og dato, samt utløpsdato til visumsøknad, dersom dette skal utføres vederlagsfritt av NUIU. Dersom dette er feil skrevet, eller er mangelfullt, må studenten selv dekke evt. omkostninger ved ny søknad om visum.

 

 

 

8 OM MANGLER

 

8.1 Mangler før avreise

Studenten kan heve avtalen før studiet og/eller oppholdet tar til dersom det er klart at studiet og/eller oppholdet vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er vesentlig.

Prisforhøyelse på mer enn 10 % skal alltid ansees som vesentlig ulempe.

Studenten skal i tilfelle gi NUIU beskjed om hevingen innen rimelig tid og senest innen 7 dager etter melding om endringen ble mottatt, med mindre særlige grunner tilsier at dette ikke er mulig, eller så snart som mulig dersom melding om mangler mottas mindre enn to uker før avreise.

 

 

8.2 Rettigheter ved reklamasjonsberettigede mangler etter avreise

 

a) Avhjelp

Studenten kan kreve at NUIU avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for NUIU. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for studenten. Avslår studenten retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater å reklamere til NUIU eller NUIUs representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag

 

Dersom mangelen ikke blir forsøkt avhjulpet, eller avhjulpet innen rimelig tid, har studenten rett til dekning av de rimelige utgifter studenten har hatt ved selv å utbedre mangelen når NUIU ikke har vært i stand til dette. Dersom mangelen ligger uten for NUIUs kontroll, fordi en av NUIUs leverandører ikke avhjelper mangelen, vil prisavslaget begrenses til det ansvaret NUIU kan forventes å ha kontroll over.

c) Heving

 

Har studiet vesentlige mangler og formålet med studiet av den grunn er vesentlig forfeilet (at det ikke gis undervisning, bolig, mat o.l.), kan studenten heve avtalen framover, og kreve tilbake de beløp som er betalt for i det videre opphold i.h.t. avtalen.
Hever studenten avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted studiet og/eller oppholdet skulle blitt avsluttet på.

d) Erstatning

 

Er studiet mangelfullt ihht vilkår og andre kontraktsforhold, og dette fører til at studenten lider direkte økonomisk tap, kan studenten kreve erstatning av NUIU. NUIUs erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom NUIU kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor NUIUs kontroll, og som verken de eller noen de er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av etter avreise.
Der mangler oppstår i forbindelse med transport, gjelder erstatningsreglene i transportrettslig særlovgiving.

Dersom oppholdet er mangelfullt og studenten lider direkte økonomisk tap, gjelder overstående på samme måte overfor den aktuelle leverandøren av tjenester studenten har benyttet seg av.

9 Bilder/Video

NUIU forbeholder seg retten til å bruke bilder og video tatt av studenter og ansatte til markedsføring på sin internettside og i trykket materiell. Dersom den enkelte student ikke ønsker at bilder av seg selv benyttes av NUIU, må studenten selv formidle dette skriftlig til NUIU.

 ​

10 Endringer av vilkår

NUIU kan når som helst – etter 30 dagers forutgående varsel – endre disse vilkår. De til en hver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på NUIUs nettsider og kan fås på forespørsel.

 

Vilkårene er sist redigert: 12. des. 2021

bottom of page